Поминальный комплекс и стела в честь Эль Етмиш Ябгу (Билге атачым)

Общая информация
  

    Общая информация: Поминальный комплекс установлен в 716 (либо 728?) в честь носителя титула шад  Эль Етмиша Ябгу, его сыном Есбара Тамган Чур Яга и вторым сыном Билге Есбара Тамган Тархан в эпоху после правления каганов Елтерис, Капаган, Билге.

Место обнаружения памятника, местность Мааньтын Бурд, на северо-западном берегу реки Онгин сомона Уянга Оворхангайского аймака, Монголия, 46º20´; - с.ш., 102º11 ´. - в.д.

Каменное ограждение, курган, обломок верхней части стелы, каменные изваяния находятся на месте обнаружения. Одна большая и две маленькие части первой стелы хранятся в краеведческом музее Оворхангайского аймака.

Краткое описание. Ров (68-48 м), каменный ящик (4 шт.), каменное изваяние (10 шт.), стелы (2 шт.) и их постаменты, статуя льва (2 шт.), поминальные камни балбалы (154-166 шт.).

По определению исследователей вначале было два письменных памятника. Размеры первого памятника: 2,25 х 0,64 х 0,32 м. Сейчас остались только его одна большая и две маленькие части. На передней стороне и на правом боку первого памятника написаны 8 строк и 4 строки надписи соответственно, а сверху горизонтально высечена 1 строка. На камне балбал есть одна строка надписи. Где находится второй памятник неизвестно.

Размеры памятника. Высота первой стелы – 1,54 м, ширина - 0,41 м, толщина - 0,12-0,15 м.

Исследования: В 1891 г. Н.М.Ядринцев исследовал и опубликовал сведения о поминальном комплексе. В 1898 г. тюрколог В.В.Радлов используя эстампаж и фотоснимки Н.М.Ядринцева, сделал первый научный перевод надписей памятника 
Текст: 

 

1.                   


Eçümüz : apamız  : Yаmı: qağan: törüt: buluŋuğ: qısmış: yığmış: yaymış: basmıs: ol qan: yoq boltuqda: kisre: el yіtmіş: ıçğanmış:qaçşamış

2.                   

qağanladuq:  qağanın: ıçğanı: idmiş: Türük budun: öŋre: kün:toğusıqаŋa:kesre: kün:batsıqıŋa:tegi: berіye: Tabğaçqa:yarıya : yış qa tegi…

3.                   

alp: erіn: balbal: qısdı: Türük budun: atı yoq: bolu: barmış:erti:  Türük budun: yіtmezin: teyin: yoluq ermezin: teyin: öze: Teŋіri:ter er/mis: ……

4.                   

Qapağan: Elteris  qağan: eliŋe: qılıntım: Еl Etmis: yabğu: oğulı: Isbara: Tamğan Çur:Yoğa:  inisin: Bilge: Isbara: Tamğan :Tarqan: yumğılığ: bes:yetmis: еçim: Аtaçım:

 

5.                   

bu:Tabğaçda: yarıya: at eg Oğuz:ara: yeti erin: yağı:bolmuş: qaŋım: Bağa: Teŋіriken: еyen: anta: yormuş:isig: küçüg: bermiş:…

 

6.                   

Teŋіriken: +ke: isig: bertim: teyin: yarılqamış: sad atığ: anta: bermiş:boltıqda: Toquz: Oğuz: at eg: yağı ermiş: bedkü: ermiş: Teŋіriken:  yor…

7.                   

yabız bat  ben ?: azığ üksüg: körüteg: erti: sületim: ter ermis: ımtı:  beglerime: ter ermis: biz:   az bız: teyin: alqunur:  ertimez……

 

8.                   


qanım: sad ança:  ötünmüs: Teŋіriken:almazun: teyin: ……..din:

anta: bermeziŋe: atis ol…

 

9.                   

Qamuq:Balıqa:tegidim: qonladım: altım:süsü: kelti: arqasın: yağıdım:

begi: qaçdı: ………ğ erti: Tabğaç: budun: ………..atıqıdatım: yağıdım: basdım: yaydım…bozuqunça:

10.               

kelür ertimez: ekin ara: at eg yağı: bolmus: tegim eçimin: teyin: saqıntım:

Teŋіri: bilge :qağanqa: saqınu: іsig: küçüg: bersegim: bar ermes erinç:

tegi edükün: üçün: …………..yağıdım: beke: tegi edikim: uruş:qılıp:

 

11.               

tegip: inime: oğulıma: ança: ötüledim:qıl  yorup: Elteris:  qağanqa: adırılmaduq:  yaŋılmaduq: Teŋіri: bilge: qağanta:adırılmalım: azmalım: teyin: ança: ötledim: keri: barığma: bardı: bilge: qağanın: budunı: ………..bardı: ülügen atqa: : esig: küçüg: berti:

 

12.               

öze: Teŋіri:qan: ülüi:yılqa: yetinç ay: küçlüg:alp qağanımda: adrılu: bardıŋız:Bilge : ataçım: yoğıŋ: aluruğıŋı:n: qazğantım: sub yer

Teŋіri: öd ………ç:  eki erür : erti:

 

13.               


-          Аtaçımqa: bitig:taşığ:/Bitigledim qıldım/ : bеŋigü:qağanım: Ataçım:

-          bilge : Ataçım:elü:yılqa: bilge:uluğ alp er: edgü qan:ataçım: ölti:
Cumz pamz JmiQGN turt BULyGQsms JiGms JJms Bsms 

ULQNJUx BULTxDa Ksra ljitms iCGNms QCYms


QGNLdx QGNn iCGNi idms turKBUDN uyra KunTUGsQya 

KsraKun BTSQya tgi brja TBGCQa JiRaja jiYQi tgi

 

Lprn BLBL ksDi turKBUDN TiJx BULU BRms rti 

 

turKBUDN jitmzn tjn JULQrmzn tjn uza tyri 

tirrms


QpGN ltrsQGN lya kiLOm ltmsJBGU UGLi

sBRaTmGNCUR 

JUGa insi blga sBRa TmGN TRQN JmGLG bs jtms 

CmTsm


BU TBGCDa JiRjaTgUGz Ra jtirn JGi BULms Qym BGa tyrKn jn OaJURms isgKuCn brms rti


tyrKn Ka isg brty tjn JRLQms sDTG Oa brms BULTxDa TUQz UGz Tg JGirms bdXrms tyrKn JUR


JBzBTbin zGuKsg Xurtg irti sultm trrms mTibglrma trrms bz zbztjn LQNUR rtmzQym SDWa utnms tyrKn LmzN tjn ... BUDNOabrmzya TsUL


Qmx BLka tgdm xUNLDm wm susi Klti RQsn jGDm bgiQCDi ...G rti ... BUzxUWa

Klrrtmz KinRa TgJGi BULms tgmCimntjn SQOm tyriblga QGNQa WQNa sgKuCg brsgm BRrmsrW tgdXn uCn ... jGDm bKa tgdXm URY

 

tgp inma UGLma Wautldm QLJURp ltrsQGNQa DRLmDx JyLmDx tyribilga QGOa DRLmxm zmLm tijnWi utldm KriBRGmLBRDi ... BRDi ulgnTQa sgKuCgbrt

 

uza tyri QN lui jiLQa jtiW J XuClg Lpr QGNmDa DRLU BRDyz bilga TCm JUGy LURGyN QzGOm ... jr tyriud .... ...GC Kirur rti


sBRTRQN BLBLi       


Литература:

 Ядринцев Н.М. Отчет и дневник с путешествия  по Орхону и в южный Хангай в1891 г. // Труды Орхонской экспедиции.  Т. Y, 1892. С.51-113.

Radloff W.  Das denkmal am Ongin // Die altturkishen Inschriften der Mongolei. S.Petersburg, 1895.  Driette Lieferung. P.243-256.

 Радлов В.В. Атлас древностей Монголiи.  // Труды Орхонской экспедиции. Санктпетербург, 1892. Вып.3. табл. 83.

Orhun H.N. Eski turk yazitlarі. Turk Tarih Kurumu basimevi,  Ankara, 1986,  s.127-132

Малов С.Е.  Онгинский памятник // Памятники древнетюркской письменности Монголии  Киргизии, М.,Л., 1959, с. 7-11.

Сэр-Оджав Н.  Эртний Түрэгүүд. Улаанбаатар, 1970. 46-р тал.

 Clauson G. The Ongin Inscription. // Journal of the Royal Asiatic  Society. October, 1957. pp. 175-192.

Tekin T.  The Ongin Inscription // A grammar of Orkhon Turkic, Indiana Unversity, 1967, pp. 255-256, 291-292.

Базылхан Б. Онгин ескерткіші // «Древнетюркские письменности в Монголии». Қолжазба, 1979 ж.  45-65 б.

Айдаров Г. О языке памятника Кутлуг-кагана // Известия АН КазахССР , Серия общественных наук, 1963, вып-6. С. 81-88.

Айдаров  Ғ. Онгин ескерткіші // Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. Алматы, 1983. 127-161 б.

Tryjarski E. The present state of reservation of old Turkic relics in Mongolia and the need for the Conservation.VAJ.1966. Vol.38.16.

 Tryjarski E. Zur neueren  Geschichte es Ongin-Denkmals // Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. N.S. Berlin,1974. Pp. 629-630.Tafel-45.

Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI-VIII в. М., 1996. С. 28-29.

Войтов В.Е., Баяр Д. Новые археологические открытия в Хангае // Информационный бюллетень. Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии. М., 1989. Вып. 16 ;  Баяр Д. Монголын төв нутаг дахь Түрэгийн хүн чулуу. Улаанбаатар. 1997. 92-93-р тал..      

Болд Л. БНМАУ-ын нутаг дахь хадны бичээс .(Түрэг бичгийн дурсгал). Улааанбаатар, 1990. 74-77-р тал

Болд Л. Онгин голын орхон бичээсийг сурвалжилсан дүн ба түүний тайлбарууд.  «Соел эрдэм» дээд сургууль . Эрдэм шинжилгээний бичиг-1 .Боть-1. Улаанбаатар, 1997. 33-58-р тал.

Provisional report of researches on historical sites and inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 . Edited by Takao Moriyasu  and Ayudai Ochir.  The Society of Central Eurasian Studies, Toyonaka, Osaka University,  1999. pp. 126-136 ;

Монгол нутаг дахь түүх соелын дурсгал. Улаанбаатар. 1999. 112-113, 220-221-р тал.


Раджабов А. А. Об Онгинском памятнике // СТ, 1970. № 2. Баку, С. 3-50. 

Войтов В.Е. Онгинский памятник . Проблемы культуроведческой интерпретации // СТ, 1989. № 3. Баку, С. 46-49.


 Базылхан Н. Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Ениесей, Талас) //Қазақстан тарихы түркі тілді деректемелері" атты сериясы. II том. - Алматы: Дайк-пресс, 2005. - б.52-58.

Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық  Атласы. – Астана: Күлтегін, 2005 – 360 б.

Оставить комментарий