Ел етміш білге қаған (Мойыншұр) ғұрыптық кешені және бітіктастары

Information


Тарихи анықтамасы: 747- 759 ж. билік құрған   Ел Етмiш Бiлге қағанға арналған ескерткiш кешен.  Оның аты көне түрк тілінде : El Etmiš : Bilge qaγan, қытай деректерінде :  Гэлэ-хан Мояньчжо (Мойын-чұр // Баян-чұр) .

Жалпы кешен анықтамасы: Бұлған аймағы Сайхан сұмыны Могойн шинэ ус деген жерде орналасқан. Кешенде бітіктас, оның тұғыры ұңғылы тасбақа  және тас үйінді қорған ( шеңбері -26 м ) бар.   Бітіктасты 759 ж.  орнатқан. Ол қоңыр сарғылт түсті гранит тастан жасалынған. Төрт беті толы  50 жол көне түрк мәтін қашалған.

Ғылыми зерттеулері: 1909 ж. Фин-угор ғылыми кеңесiнің экспедиция жетекшiсi Г.И. Рамстедт алғашқы мәлiметтердi «Cелеңгi тасы»  деп атап, бітіктастың   мәтіндік зерттеулерін жариялайды. Х.Н. Орхун , С.Е. Малов, Е. Убрятова, Б. Базылхан, Ғ.Айдаров, С. Қаржаубай,  С.Г.Кляшторный, Л.Ю. Тугушева  мәтіндік зерттеулер жасады.


Әдебиет:

Рамстедт Г. И.  Как был найден «Селенгинский камень». Перевод надписи Селенгинского камня //  Труды Троицкосавско- Кяхтинского Отделения Приамурского Отдела Императорского Русского Географического Общества,  1914, 15-1, С. 34-39, 40-49.;  Ramstedt, G. J.  Zwei uigurische Runeninschriften in  der Nord-Mongolei // Journal de la Societe Finno-Ougrienne-XXX-3, Helsingfors, 1913,  63 p., +3 pis. ;               

Orhun  H.N. Eski Turk Yazitlari (Sine-Usu yaziti) , Istanbul, 1939, T-2. ss. 163-186. 

Малов С.Е.  Памятник Моюн-чуру // Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. Москва, Ленинград,   1959, С. 30-44. 

Базылхан Б. Мойынчұр ескерткіші. Қолжазба. Орхон ескерткіштерін зерттеу іссапар есебі. Улаанбаатар, 1963ж. 1-35 беттері.

Айдаров Г.   Памятник Моюн-чуру //  Язык орхонских памятников древнетюркской письменности YIII века. Алма-Ата, 1971.С. 339-352.

Каржаубай С.   Третий памятник Ель-етмиш кагана (могойн шинэ усинский памятник) // Обьединенный каганат тюрков в 745-760 годах (по материалам рунических надписей), Астана, 2002, С. 52-89.

Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық  Атласы. – Астана: Күлтегін, 2005 – 360 б.

Тугушева Л.Ю. Тюркские рунические письменные памятники из Монголии./Тугушева Л.Ю. -М.: ИНСАН, 2008.-192с.


 


ЕЛ ЕТМІШ БІЛГЕ ҚАҒАН БІРІНШІ

(МОЙЫН-ЧҰР) БІТІКТАСЫНЫҢ МӘТІНІ

 

жол

Түрiк бiтiк тiлiнде

 

1.       

Teŋride bolmuš: El Et/miš : Bilge qaγan: b…// .............Töles   ………………

 

2.       

Őtüken Elі: Őgüres Eli: : ekin ara:olurmuš: subï: Seleŋe ermiš: anta:el.... //………….................…………ermiš:barmïš .........................…

 

3.       

su………….anta: qalmïšï : budun:On Uyγur Toquz Oγuz: üze: yüz // yïl  olurup: 

Orqun ögüz: .............................……

 

4.       

Türük ........čaq:elig (оn?) yïl : olurmus: Türük eliŋe: altï: otuz yašïma: enč//…………… ………….berti: anta: boyla……….......................….

 

5.       

yanа: ………….i:Toquz Oγuz budunïmïn: etirü  qubartï: altïm  аqaŋïm: Kül

/bilgе qaγan/………......................

 

6.       

sü yorïdï: özümin öŋre: bïŋa:bašï: ïtï : Kejrede: öŋden: yantïčïmda:

//……qoŋluγ: toqluγ………...........

 

 

7.       

ičgerip: yanï yorïdïm Kejre: bašïnta  üč Вirküde: qan süsin: // birle  qatïltïm:anta:……......………

 

8.       

еrtim Qara:Qum:ašmïš: Kögerde:Kömür taγda: Yar ögüzde: Üč Tuγ/luγ/:

// Türük budun: ……………………………

 

9.       

Ozmïš Tegin: qan bolmïš: qoň yïlqa: yorïdïm: екіnti: süŋüs…/ altïnč/

// ay altï yaŋïqa: toqïtdïm………………………

 

10.   

tutdïm: qatunïn: anta: altïm: Türük budun: anta: ïnγaru: yoq: boltï аntа kisre:

// taqïγqu : yïlqa: ………….budun: ………………………….tuyup

 

11.   

Üč Qarluq: yablaq ašqïnïp   teze bardï  quruya On Oqa: kirti: laγ//zin yïlqa: …………………..……Tay Bilge: Tutuqïγ: …………………

 

12.   

yabγu: atadï anta : kisre: aqaŋïm: qaγan: učdu: qara budun: qïlïnč 

// sgü yïlqa……………..….… …………………………..dïm:

 

13.   

tutdïm: ……………birle………anta: Bökеgük/de/: jetdim: kеče yarïq ba//tar:erikle: süŋüsdim: anta:  šančdïm: kün:/artatïlmïs?:/ tün/ öčürilmis?:/ Bökеgükde: Segiz Oγuz: Toquz Tatar: qalmaduq: eki yaŋïqa: kün toγuru: süŋüsdim: qulum küŋüm: budunïγ: Teŋri:

14.   

jer: аyu: berti: anta: šančdïm: yazïqlïγ аtlïlïγ ...........Teŋri: tuta berti: // qara : igіl: budunïγ: yoq qïlmadïm: еbin barqïn yïlqïšïn: yulmadïm: qïyïn: aydïm: turγuru qutum: kentü budunïm: tedim: udu: kelin tedim: qudup: bardïm: kelmedi: yiče:

 

15.   

ertim: Burγudа: jetdim: törtinč ay: toquz yaŋïqa: süŋüsdim: šančdïm: yïlqïšïn: barïmïn: qïzïn: quduzïn:  kelirtim: besinč ay: udu: kelti: Segiz Oγuz: Toquz Tatar: qalmadï: kelti: Seleŋe: kedеn: yïlun: qul: berdеn: sïŋar: Šïp bašïŋa: tegi: čerig itdim:

 

16.   

Кerügün: Šaqïšïn: Šïpbašï: köre: kelti: altï učï: Seleŋeke tegi: čerig itdi: besinč ay toquz :otuzqa: süŋüs:dim: anta šančdïm: Seleŋeke: šïqa:  šančdïm: yazï qïltïm: üküsi: Seleŋe: qodï: bardï: biz: Seleŋe: keče: udu: yorïdïm: süŋüsde: tutup: on er idim:

 

17.   

Tay Вilge : Tutuq: yablaqïn: üčün: bir eki atlïq: üčün: qara: budunïm: öltiŋ: jetdeŋ:yaŋa ičik ölmeči: jetmeči: sen tedim: jiče: isig: küčüg: bergil: tedim: eki ay kütdim: kelmedi: sekizinč ay: bir yaŋïqa: sü yorïyïn: tedim: tuγ: tašqïr: erikli:

 

18.   

Jelme: eri: kelti: yaγï  kelir: tedi: yaγïn bašï: yorïyu: kelti: sekizinč ay: eki yaŋïqa: Čïγïltar: Költe: qašuy: kezü: süŋüsdim: anta: šančdïm: anta: udu: yorïdïm: ol ay: bes jegirmike: Kejre: bašï Üč Birküde: Tatar: birle: aqtï: toqïdïm: šïŋarï:budun:

 

19.   

ičikdi: šïŋаrï:budun……a: kirti: anta: yana: tüsdim: Ötüken Yïšïn: qïšladïm:

yaγïda: bоšuna: bоšuna аldïm: eki oγulïma: yabγu: šad at bertim Tarduš: Töles: budunqa: bertim: ančïp: barš:yïlqa: Čеk tapa: yorïdïm: ekinti ay tört: jegirmike: Kemde:

 

20.   

toqïdïšïm: оl ay……………….nta: Tez bašïnta: Qašar qurïdïn: örügen anta: itetdim:  čït anta: toqïtïdïm: yay anta: yayladïm: yaqa: anta: yaqaladïm bilgümen: bitigmen anta: yarattïdïm: ančïp: ol yïl: küzün ilgerü: yorïdïm: Tatarïγ: yatïdïm: tabïšγan:yïl:

 

21.   

besinči ay qa:tegi………………..………………..qa: ……….….// ŋiz bašï: anta: ïdïq jer: kedinte: Aybaš  Tuquš: belterinti: anta yayladïm: örügіn: anta: yarattïdïm:

čït anta: toqïtdïm: biŋ yïllïq: tümen künlik: bitigimin: bilgümin: anta: yašï tašqa:

 

22.   

yarattïdïm: tol……………………….............................: // yarïmatïn: yaγïd  kelmis :

örün begig : qara qulluqïγ: anï olurmus: Qïrqïz tapa: er idmis: siz tašïqïŋ: Čikig tašγarïŋ: temis: men: tašqïyïyn temis: Kür budqa ïda:

 

23.   

qabšïlïm temis: Őtüken………………………………………….............temis: ….z: ..aŋï …….sü yorïdïm: ……………….tutuq: bašïn: Čik tapa: ebiŋe: ïtdïm:

Isi jer tapa: Az er   ïtdïm: kör tedim: Qïrqïz qanï: Kögmen: irinte:

 

24.   

…………………………………………......................................................ermis:

jelmisin Іs: jeriŋerü: ïtïdïm: jelmisin menіŋ  еr anta bašmïš: atïl tutmïš: qanïŋa: .........

25.  ЕС

................................................er kelti: Qarluq: Еsiŋe: kelmedük tedi: erin: Qarluq: ………………… Ertis ögüzig: Arqar bašï tušï: anta: Er Qamïš Altïn  yanta sallap: kečdim: bir jegirminči ay: sekiz jegirmike……: yoluqdum Bolču ögüzde: : Üč Qarluγïγ:

 

26.   

anta: toqïdïm: anta: yanï: tüsdim: Čіk budunïγ: bïŋam süre:kelti: ………Tez bašï : čïtïmïn yayladïm: yaqa: anta: yaqаladïm: Čіk budunqa: tutuq bertim: Іš barïš : Tarqad: anta: anča oldum: …………..antа: er kеlti:

Qazluq költe:

 

27.   

………………………ïγda: körtü: yaγï………………eltip: uyu kelti: bes jegirmike…………………..Tayγun: külte: tiriltim: bidigüč er: anta: ït………………………elti: Qara: Yotluqun: kečip: kelirti: utru yorudum:…………

……………boltï: Qarluq:……………

 

28.   

….er edmis:……………….temis:ičre: biz bulγayïn: temis: tašdïntan: ……………..//...šayïn: temis: Bašmïl: yaγïdïp: ebim erü: bardï: anï ičgermedim: tašdïnta: Üč Qarluq:  Üč Ïduq ta…………………… ……..Ötükente:ben….

 

29.   

………..anta: …….altïnčï ay: bir otuzqa: süŋüsdüm anta:sančïdïm:  Ičüj kečip:

//…g tuγuru  sančïdïm anta:  ötrü: Türüges: Qarluqïγ:  tabarïn alïp :

ebin: yolïp barmïš ebime: tüsdim:…………………………………

 

30.   

yaγï bol………………………….…turup jerin tapa bardï yoγaru yoγardaqïn :

sekizinči ay : ben:  udu yorïdïm ebimin Er: Esigünte: Yola: költe: qutum anta: ertim:………………………………………………

 

31.   

Basmïlγaru:……………..ay bir otuzqa Qarluqïγ:……Yoγra Yarïšda: süsin: anta sančïdïm ebi:on kün öŋre ürküp barmïš anta: yana: yorïp: tüsdim:………………

……………………………………………………………………………………

 

32.   

Bir yegirminč ……………sančdïm………budunïŋa // kirtim: Irelünte:Talïqïmta: yetdim šanuqï: Tabγačdaqï: Oγuz: Türük: tašïqmïš: anta: qatïlmïš: anta begler:……………………………………………………………………………

 

33.   

meniŋ süm üč……………………// beš yüz kedimlig yadaγ bir eki šašïp kelti: küŋüm: qulum: budunïγ:Teŋiri: Jer anta: ayu berti: anta sančdïm: ………………..………………….………………………..……

 

 

34.   

anta budun ičikti:………………………Qarluq tapa tezip kirti: anta yana: tüšip:

Orqun: balïqlïγ belteriginte:El örgüginin anta : örgüpen etdim: ………………………………………

 

35.   

…………………………………………………………………………………….bir jegirminč ay jegirmike: Qara: Bulaq öŋden: Suqaq yolï: anta: Čigil Tutuq: .……………………………. 

 

36.   

……………………………………….tuγur aγuγ kečürü: .……………..……

…..sančdïm:Qarluq Basmïl: ……….…………………………………………

terilip:……………………………………………………………

 

37.   

kelti:………Qarluq:…………………………….sekizinč ay: üč yaŋïqa: yorïdïm: ……………………………Qarluq tirigi barïp: Türügeske: kirti: yana tüsip:

 

38.   

onunč ay:yaŋïqa: …………temiši: üč: …………..............…………

…………………………………………tüšdim  anta yaqaγaru: Basmïl:Qarluq: yoq boltï: qoñ yïlqa:

 

39.   

…………….yayladïm: …………………………..tabγač qanï: …………….

tezip bermiš:……….oγulïn:qotïdïm: ……..budun……………………….toqïdïm anta olurup:ebiŋe: іtim: qut yaratïγ: tuγun:

 

40.   

ebim ken: ………………….………budunïγ qut: ………ebime ekinti ay altï yaŋïqa: tüsdim: taqïγu yïlqa: ………………berti: …..yoq qïlmïš: ančïp:kelti eki qïzïn:

 

41.   

tapïγ: berti: ……………söziŋe yazmayïn tedi: yaŋïlmayïn: tedi: yiče: boltï: ………………………Soγdaq: Tabγačqa Seleŋede: Baybalïq yapïtï bertim:

 

42.   

………………………………………….tuγun: ………..qabïšïp: kelti: …..……

………….bir otuzqa………………qa anta sančïdïm: Yarïš Aγulïγ: ara yatuq: bašïnta ara:

 

43.   

…………………tümen: ……………………….…… sančïduq jerde:… ekinti ay: altï jegirmike: Üč Tuγluγ:

 

44.   

Türük...anta : qatun : yegeni : Őz Bilge : Büñi

45.   

biŋ yunt qalmïš tümen qoñ qalmïš :

46.   

...bamïš atï ...bilmez.......barča : tükep : Teze

47.   

begnig ben ...bunča bitigig bit...

48.   

...tüsdim : ...sü basï ben : ...bin yunt tümen : qoñï : ben ...sančïdïm

49.   

....dim kelürtim :

 

 

 

Ел Етмiш Бiлге қаған (Мойын-чұр) бітіктасының мәтіні

tyridaBULms ltms blgaQGN

utXnliugrsiliKinRa SUBi slyarms Oal... rms BRms

su...OaQLmsi BUDNUNUJGURTxzUGzuzajuz ... JL ULRp

turX...CQ lg UNJiL ULRms turXilya wiUTzJYma iW... Oa BUJL

JNi ...i TUQzUGz BUDNmN tiruQUBRTi wmQym Kul

suJURiDi uzmnuyra Biya BYi iTiKjrda uydn JOCmDa QUFLG TUxLG

iCgrp JNaJURiDmKjra BYiOauCbirKuda QNsusin ... birla ...twmOa

irtmQRa QUmYms Kugrda KumrTGDa JRugzdauCTUGLG ... turX BUD

UzmstignQNBULms QUFJiLQaJURiDmKiti suyi N... Jwi JyiQi TUxTdm

 

TUTDmQTUNiN Oa wmturXBUDUOa iNGRU Jx BUwiOa B... Kisra TQGUJLQa

uCQRLx JBLQYQNptzaBRDiQURJaUNxa Kirta LG... ziN JiLQi TJbilg TUTxG

JBGU TDi OaKisra QymQGN UCDi QRaBUDN kisW ... KusKuJLQa ...Dm

TUTDm ... birlaOa buXgKda jtdm KCr... TRrKli suysdmOa YWDm Kun ... bugXdasKzUGz TUQzTTR QLmDiKiDyiQaKunTUGRU suysdm QULmKuym BUDNG tyri

jr JUbirti Oa YWDm JzxLGTLLG N...tyriTUTabir... QRa iglBUDNGJxQiLmDmbinBRQiNJiLQiYN...JDmTURGURU QUTmKntuBUDNmtidmUDUKlWtidm QUDp BRDm Klmdi jiCa

irtmBURGUDi jtdm turtWJTUQzJyQasuysdmYWDmN iLQiYiN BRmiNQiziNQUDziNKlrtmbisWJUDUKlti sKzUGz TxzTTR QimTi Klti slyaKadnJiLUNQUL brdnSiyRYipBYiya tgi Crgitdm

Krgun YQYiN YipBYiU Kura KltiwNUCislyKatgi Crg itdibisWJTUQs UTzQa suys dmOaYWDm slyKaYiQiYWDm JziQiwm uKsi slya QUDi BRDi bzslyaKCaBUDU JURiDm suysdiTUTpUNriTm

TJbilga TUTx JBLQiN uCn birKiTLGJBLQiN uCnQRaBUDNmultijtdyJNa YKulmCi jtmCi sntidmjiCa isg KuCg birgltidm KiJKutmKlmdi sKzWJ birJyiQasuJURiJiN tidm TUG TYkRrKli

jlma ri Klti JGiKlrtidi JGiNBYiJURiJUKltisKzWJ KiJyiQaCiGwR Kulta QYU JKzu sysdm OaYWDmOa UDU JURiDmULJbisjgrmiKa Kjra BYiuCbirKudaTTRbirla QTi TUQiDmYiyRi BUDN

YKdi YiyRs BUDN...a Kirti OaJNa tusdmutXnJisn ... QiYLDmJGDa BUYNa BUYNLDmKiUGLma JBGU YDTbirtmTRDY tuls BUDNQa birtmWp BRY JiBQi CiKTp JURiDm KintJturt jgrmiKi Kmdi

TUQiDm ULJ...C...tizBYiOaQYRQURDm ... OaittdmCiTOa TxiTDmJJOa JJLDmJQa OaJQLDmblgumn bitgmnOaJRTTDmWip ULJiL Kuznilgru JURiDm TTRG JTDmTBYGNJiL

bisWJQi tgi...Qa syd...BYiOa iDxjrKidnQa JBYTUQsbltrntiOa JJLDmurgnOa JRTTDm CiTOa TxiTDm BiyJiLLQtumnKunlK bitgmnblgumnOa JYiTYQa

JRTTDmTUL... JRmTN JGD Klms URNbrgg QRa xULLQGOa ULRms QiRQzTpiriDms sizTYky CiKgTYGRytims mnTYkJiN tims KurBUDQaiDa

QBYLm tims utuKn...TUTx BSNCiKTpa biyaiTmasijrTpa zriTm KurtadmQiRQzQNi Kugmn irinta

...rms jlmsinisjriyru iDm jlmsinmnyrOaBYmYTiLTUTms QNiyi...

...r Klti QRLxisiya KlmdKtdi rnQRLx ... rtsugzg RQRBYi TUSiOarQmYwNJOa SLLp KCdm birjgrmWJsKzjgrmKa ...LxDm BULCU ugzdi uCQRLxG

OaTUxDm Oa JNi tusdm CiKBUDNG Byam sura Klti .. tzBYiCiTmn JJLDmJQa Oa JQLDm CiKBUDNQa TUTxbrtm YBRY TRQTOa WULRDm ... Oa rKlti QzLx Kulti

...GDa Kurti JGi...ltp JUKlti bisjgrmiKa ... TJGN Kulta tirltmbidguCirOa ... Klti QRa JUTLQN KCp Klirti ...UTRU ... BULTi QRLx

rsdms ... tms Cra bzBULGJiN tmsTYDON ... BYmiL JGiDp bmru BRDi NiCgrmdm TYDOa uCQRLx uCiDxTT

...iOaT...wWJbirUTzQa suysdmOa YWDmiCuj ...gTUGURUYWDmOa utru turgs QRLxGTBRiN Lp bin JULip BRmYbma tusdm

JGiBUL...TURp jrinTpa BRDi JGRU JGRDQN sKzWJ bzUDU JURiDmbmnr sgunta JULa Kulta QUTmOa rtm...

BYmLGRU ... birUTzQa QRLxG bt...uJUGRi JRYDa susiz OaYWDmbiUNKunuyriurKpBRmYOa JNa JURip tusdms...

birjgrmW ...CDm Kntu UGzBUDNya Kirtm irlunti TLQmOa jtdmYNUQi TBGCDQi UGz turX TYQms Oa QTLms Oabglr ...

mnysum uC...bn.. bisjuz KdmlgJDGbriKi...pKlti Kuym QULm BUDNG tyrijrOa JUbrti ....

OaBUDN CKti ... QRLxTpatzpKirti OaJNa tuspURxUN BLQLGbltrignta lurgininOa urgpntdm ...

... birjgrmWJ jgrmiKi QRa BULQ uydnsxQJULi Oa CiglTUTx ...

....N TUGRGUGKCuru ... YWDm QRLxBYmL ... trlp ...

...Klti ... QRLx ... sKzWJ uCJyQa JRDm ... QRLxtirgi BRp turgsKa Kirdi JNitusp

UNWJ JyQa ... uC ... tusdmOa JQGRU BYmL QRLx Jx BUwi xUFJiLQa

JJLDm ... TBGCQNi tzpbrms ... UGLN xUTDm ... BUDN ... TUxDmOa ULRp biyaitm xUTJRTGTUGJN

bmKn ... BUDNG xUT ... KntiJ wi JyQa tusdm TQGUJilQa ... brti ... JUxkiLms Wip Klti Kikizin

TpGbrti ... suzya JzmJintdi JyLmJintdi jiCaBUwi SUGD TBGCQa slyda BJBLk JpTi brtm

... TUGN ... QBSpKLti ... birUTzQa ... .OaYWDn JRYGLGRajtqBYiORa

... tumn ... YWDx jrda ... KOiJ wi jgrmKa uCTUGLG

turX ... Oa QTUNjgni uzbilga BUFi

... byjiOQLms tumn xUF QLms ...

... BYmsTi ... bilmz ... BRCa tuKp tza ...

... bgngbn ... BUWa bitg bt...

... tusdm ... suBYi bin ... bn jiO tumn xUFi bn ... YWDm

...dm Klrtm

 

Leave a comment