Алып Ер тоңға аңызы

Жалпы мәлімет

Көне түрктердің байырғы аңыздың бірі. 

Махмұд Қашғаридің "Диуани лұғат-ит-түрік" энцилопедиялық сөздігінде Alip Er Toŋa> Алып Ер Тоңа атауындағы Toŋa "пілді өлтіретін барыс" деп деп анықтама берілген [DLT-496]. Сонымен қатар, сөздікте Toŋa qan> Тоңа Хан, Toŋa tegin >Тоңа тегін деген лауазымдық атақтар да қолданады, Түріктердің ұлы билеушісі Афрасияб Toŋa Alp Er > Тоң алып Ер дегені" барыстай күшті батыр адам" деп түсіндіріледі. 

Qaz - Афрасиябтың қызы.Ғылыми әдебиет

Kasgarli  Mahmud     Duvanu Lugat't Türk. Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin. Hazırlayanlar Ahmet B.Ercilasun, Ziyat  Akkoyunlu. -Ankara: TDKY, 2014. -995. 

Мәтін

Алып Ер Тоңа өлді ме

Иесіз айдын (дүние) қалды ма

Өтер заман өшін алды ма

Енді жүрек жыртылар

Амина07 Қазан, 2019

Привет

Пікір қалдыру